Op de algemene ledenvergadering (ALV) van 10 april jl. is ingestemd met een aantal voorstellen die door het bestuur waren voorgelegd om een hernieuwde richting aan de vereniging te geven. Daarbij ging het vooral om:

  • Ervoor zorgen dat we meer gaan doen om bekendheid te geven over/aan de vereniging en over/aan Usui Reiki,
  • Het hoog houden van de kwaliteit van Reiki-opleidingen door een platform te bieden aan de leden die naar de overtuiging van het bestuur, cursussen en opleidingen van een voldoende hoog niveau geven. Daarmee kan de vereniging onderscheidend zijn naar andere organisaties.
  • Het niet meegaan in de ontwikkelingen rond het online inwijden.

Om dat te bereiken is ten eerste voorgesteld om het lidmaatschap te verbreden van ‘masters’ naar iedereen met minimaal een Usui Reiki 1 certificaat. Iedereen is dan lid van de vereniging, de term ‘aspirant’ vervalt daarmee. Leden kunnen een verzoek indienen om op de website genoemd te worden als ‘opleider’. Uit de recente peiling bleek daarvoor een ruime meerderheid en de ALV heeft die meerderheid bekrachtigd en daarmee ook ingestemd.

Een lastig punt is dan uiteraard om criteria vast te stellen welke zouden moeten gelden om als ‘opleider’ genoemd te kunnen worden.

Op de website van de vereniging staan richtlijnen voor de te geven cursussen. Daarnaast lijkt het gerechtvaardigd dat opleiders zelf ook een gedegen basis hebben en niet bijvoorbeeld zelf Reiki 2 en 3 in één weekend hebben gedaan.

In de peiling is voorgesteld dat opleiders zelf óók een opleiding zouden moeten hebben gehad volgens dezelfde maatstaven die gelden voor de cursussen die zij zelf gaan geven. Uit de peiling bleek dat een ruime meerderheid zich daar achter schaarde, maar er kwam ook kritiek op. Een aantal huidige masters geeft al lang en tot tevredenheid opleidingen maar sommigen zouden toch uit de boot vallen bij het strikt vasthouden aan de genoemde criteria. Dat is niet de bedoeling. Daarom is gekozen voor een andere insteek die er op neerkomt dat bij ieder verzoek tot vermelding als ‘opleider’ wordt bezien wat de eigen opleiding is en wat de opzet is van de te geven opleidingen. Indien bij een aanmelding twijfel zou bestaan over het niveau, kan een gesprek worden aangeboden. Gaandeweg ontstaat dan naar verwachting een redelijk helder kader waar ‘opleiders’ aan zouden moeten voldoen.

Een ander punt van discussie was het wel of niet toestaan van online inwijdingen binnen de vereniging. In de peiling bleek ruim 2/3e van de respondenten daar tegen, en in de ALV was deze meerderheid zelfs rond de 80%. Daarmee staat volgens ons vast dat leden die online inwijdingen geven, niet in aanmerking komen voor een vermelding als ‘opleider’. Blijft de verplichting om kopieën te overleggen van de certificaten die behaald zijn.  We gaan dit op de volgende bestuursvergadering verder uitwerken.

Tijdens de ALV werd ook een nieuw bestuur gekozen. In de bijlage vinden jullie de conceptnotulen van de ALV van 10 april met daarin de uitslag van deze bestuursverkiezing. Alle bestuursleden heb ik na afloop de vraag gesteld terug te kijken op de afgelopen periode. Eens te kijken wat ieders bijdrage zou kunnen zijn aan het welzijn van de vereniging. En vooruit te willen blikken waar we als vereniging over een aantal jaren zouden willen zijn. Enthousiast werd hierop gereageerd.

Helaas hebben René en Ans Smit op 22 april laten weten, dat zij hun bestuursfunctie per direct willen beëindigen. Dat vinden wij erg jammer, temeer omdat zij erg actief waren binnen de vereniging. Wij bedanken René en Ans voor hun inzet en wensen hen veel succes voor de toekomst.

 Als Reiki vereniging Cirkel willen wij de komende periode gaan werken aan de leden-contactdag. Het opzetten van regionale ontmoetingsdagen. Aanpassing van de website. Met de aanpassing van de website zal het mogelijk worden om activiteiten aan te melden die dan op een landelijke agenda komen, en zal het voor leden makkelijker worden om met elkaar in contact te komen. Zo nodig aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarover zult u op de hoogte worden gehouden. Voor diverse activiteiten van de vereniging is extra hulp van leden heel welkom. Verschillende leden hebben dat al aangeboden en die zullen we binnenkort benaderen om de mogelijkheden te bespreken.

Wij, Sabrina, Joke, Corina, Monique, Eddie, Thies en ik hebben erg veel zin om samen de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan.

Met warme Reikigroeten,

Nico Michielsen