Uitnodiging voor de ALV

Den Haag, september 2020

Beste leden,
Hierbij nodigen wij je van harte uit voor de (uitgestelde) Algemene Leden Vergadering op

 zaterdag 3 oktober 2020

 Locatie:               Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond

Aanvang om        10.00 uur voor de ALV

of                         14.00 uur om alleen de workshops bij te wonen

Telefoon van de dag: 06-203 513 96 (gsm Matthijs)

 

Bijgaand ontvang je de agenda en een formulier om je aan te melden voor de ALV. Stuur dit formulier s.v.p. vóór 23 september naar de secretaris, of meld je aan via de website (inloggen vereist). Aanmelden is noodzakelijk in verband met de richtlijnen van het R.I.V.M. Heb je recent Corona gerelateerde klachten ontwikkeld, blijf dan thuis en meld je af, zodat het voor de overige deelnemers veilig blijft!

Het volledige jaarverslag 2019 alsmede de begroting 2020 zijn reeds gepubliceerd in de digitale Reflectie van maart. Je kan de verslagen ook vinden op het besloten deel van de website van Cirkel. Extra exemplaren zijn beschikbaar tijdens de vergadering.

Matthijs van den Bos is volgens rooster aftredend als secretaris en niet herkiesbaar.

Mary Waalkens is tussentijds aftredend als algemeen bestuurslid en niet herkiesbaar.

Yvo Costa is helaas wegens persoonlijke omstandigheden afgetreden als penningmeester. Zijn taken zijn tijdelijk overgenomen door Mary.

Kandidaten voor één van de genoemde functies kunnen zich tot 23 september aanmelden bij het bestuur: bestuur@reikicirkel.nl. onder bijvoeging van een korte motivatie.

Dit jaar hebben we er voor gekozen om de ALV te combineren met de Contactdag.

’s Middags ben je van harte welkom om deel te nemen aan een drietal workshops. Meer informatie hierover vind je op de website.

De vergadering, lunch en workshops worden Corona-proef aangeboden en wij verzoeken alle deelnemers dringend om zich aan de richtlijnen te houden!

We hopen op een inspirerende dag met elkaar!

Met vriendelijke groet namens het Bestuur,

Matthijs van den Bos,

secretaris

  

Dagindeling:

 

09:30 uur:                    inloop met koffie/thee

10:00 uur:                    aanvang ALV

12:00 – 14:00 uur:        lunchpauze

14:00 – 15:15 uur:        workshops in 3 zalen

15:30 – 17:00 uur:        gezamenlijke afsluiting en napraten

 

AGENDA  Algemene Leden Vergadering 3 oktober 2020

 1.  Opening door de voorzitter; korte meditatie
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen ALV van 4 mei 2019
 6. Jaarverslag 2019 bestuur
 7. Financiën – jaarverslag 2019 penningmeester

Mutaties ledenbestand

 1. Verslag kascontrolecommissie

Bevindingen – decharge-verlening door de leden – benoeming nieuwe kascontrolecommissie

 1. Vaststelling en goedkeuring begroting 2020
 2. Vaststelling contributie 2021
 3. Aftredende bestuursleden
 4. Verkiezing bestuursleden

 

PAUZE

 

 1. Kwaliteit en toelatingsbeleid
 2. Enquête
 3. Jubileum
 4. Contactdag
 5. Reflectie, Facebook en website
 6. Regiodagen
 7. Datum volgende ALV
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

Rooster van aftreden:

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
voorzitter X X
secretaris X X
penningmeester X X
alg.lid 1  Mary X X
alg.lid 2  René X X

 

Meld je hier aan voor de ALV