Algemene Leden Vergadering Reiki Vereniging Cirkel.

Aanmelden ALV
Belangrijke onderwerpen voor deze vergadering zijn onder andere:
  • Het vaststellen van de criteria voor ‘aanbevolen opleider’. Als vereniging vinden wij het redelijk dat als leden (op onze website) zich presenteren als opleider, wij dan als vereniging criteria hanteren waaraan de te geven opleidingen minimaal moeten voldoen. De werkgroep die dit heeft uitgewerkt zal hun voorstellen toelichten waarna daarover gestemd kan worden.
  • Een aanpassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en de ethische code, en een stemming daarover. Volgens de huidige statuten moeten de voorgestelde wijzigingen ‘op een geschikte plaats ter inzage worden gelegd’. Dat kan bij de secretaris thuis. Als u een mail stuurt aan de secretaris kunnen deze wijzigingen ook worden gemaild. Lukt dat beide niet, laat dat dan weten dan zoeken wij een oplossing.
  • Samenstelling van het bestuur: Sabrina Mooren is tussentijds afgetreden als bestuurslid/penningmeester. Corine van de Lagemaat en Monique de Jong zijn volgens het rooster, aftredend lid. Monique is herkiesbaar als algemeen bestuurslid. Corine is niet herkiesbaar.
Leden worden van harte uitgenodigd om zich (uiterlijk 1 april) via bestuur@reikicirkel.nl te melden als kandidaat-bestuurslid. Hetzij als algemeen bestuurslid, hetzij als bestuurslid/penningmeester. Zoals bericht in de recente nieuwbrief kan bij Thies Waalkens worden geïnformeerd over de taken en de inhoud van de functie van penningmeester.
Ook dit jaar hebben we er voor gekozen om te beginnen met de ALV. Daarna staat er voor de leden die ook het middagprogramma volgen vanaf 12.30 uur een lunchbuffet klaar met ruimte om elkaar te ontmoeten. Vanaf 14.00 uur bieden wij een korte workshop aan. Meer informatie hierover ontvang je via de Nieuwsbrief en vind je binnenkort op de website.
We hopen op een inspirerende dag met elkaar!